حسین(ع)

“وفاق ملی ایرانیان “ در گرانیگاه سرزمین حجاز و در مرکز ثقل قبایل قریش، یک خانواده با زبان پارسی صحبت می کرد. که از همان تاریخ، پیوند وفاق ملی ایرانیان با خاندان علی ابن ابیطالب(ع) ریشه دوانید. (ص ۶۰)

خواندن بیشتر