خانه / تاریخ

تاریخ

خاطرات آیت‌الله هاشمی؛ ۱۴ فروردین ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶: با احمد جنتى صحبت کردم، تذکراتى در مورد خطبه نماز جمعه ایشان دادم؛ اولین خطبه‌اى است که به عنوان امام جمعه موقت تهران ایراد مى‌کنند؛ خواستم نمک بر جراحات آزرده‌خاطرها نپاشد

ساعت هشت ونیم به دفترم رفتم. دکتر [حسن] حبیبی، [مع..

خواندن بیشتر