خانه / تاریخ

تاریخ

روایتی جدید از ماجرای مک فارلین: پس از دستگیری سیدمهدی هاشمی، نماینده آیت الله منتظری در لبنان، سفر مک فارلین به تهران را به مجله‌ی «الشراع» لو داد / مهدی هاشمی پیش از افشاگری «الشراع»، چگونه به دنبال اخلال در مذاکرات ایران و آمریکا بود؟

طبق مقاله الشراع، دو منطق مخالف در ایران وجود داشت..

خواندن بیشتر

روایتی جدید از ماجرای مک فارلین: پس از دستگیری سیدمهدی هاشمی، نماینده آیت الله منتظری در لبنان، آن را به مجله‌ی «الشراع» لو داد / مهدی هاشمی پیش از افشاگری «الشراع»، چگونه به دنبال اخلال در مذاکرات ایران و آمریکا بود؟

با ادامه موج دستگیری ها، شیخ اسماعیل الخالق، نماین..

خواندن بیشتر