محتشمی پور از دوران پاریس یک تقابل هیستیریک با نهضت آزادی و دکتر یزدی پیدا کرد، چون امام به ایشان اعتماد داشت / درک یزدی این بوده که محتشمی پور، فردوسی پور و … چیزی بلد نیستند و خرابکاری خواهند کرد / سر ماجرای نقل مکان امام به مدرسه علوی، خلخالی گفت: روحانیون کودتا کردند / به خاطر محتشمی پور، سه سال طول کشید تا مجوز جلد سوم خاطرات دکتر یزدی را گرفتیم، چون نوشتند ۱۱۳ صفحه حذف شود!

وقتی جلد سوم کتاب شصت سال صبوری و شکوری را به ارشا..

خواندن بیشتر